Statement Weltevreden

  • De afgelopen periode heeft Rachmaninoffhuis BV onderzoek laten uitvoeren naar de ontwikkelkansen op het Rachmaninoffplantsoen in Utrecht. Over beoogde ontwikkeling is zowel maatschappelijk als binnen de politieke tribune veel discussie ontstaan. Rachmaninoffhuis BV hecht waarde aan de samenwerking met partners en overheden en hecht derhalve waarde aan het in goed overleg naar buiten treden over ontwikkelkansen, daar waar Rachmaninoffhuis BV als onderneming wenst bij te dragen aan maatschappelijke opgaven op het gebied van het bereikbaar en beschikbaar maken van woonvoorzieningen. 
  • Rachmaninoffhuis BV constateert dat toenmalig wethouder Jansen en daarmee staatsrechtelijk verantwoordelijke en huidige wethouder Diepeveen de gemeenteraad beter had kunnen informeren. Zodoende voelt Rachmaninoffhuis BV de verantwoordelijkheid om een en ander te verduidelijken. 
  • In 2017 heeft Rachmaninoffhuis BV met toenmalig wethouder Jansen gesproken over de transformatieopgave van Rachmaninoffplantsoen 61-67. Daar is ook door Rachmaninoffhuis BV in bredere zin verkend of er in de buurt nog meer ontwikkelingsmogelijkheden zouden kunnen zijn. Er is besproken dat het Rachmaninoffhuis BV (en andere partijen) vrij staat om met een initiatief te komen voor het gebied of onderdelen van het gebied. Over de kansen hierop kon uiteraard geen beeld worden gevormd zonder te beoordelen of het initiatief zou aansluiten op vastgesteld (gemeentelijk/maatschappelijk) beleid en goede ruimtelijk ordening.
  • De gedachten van het overleg met de wethouder waren dat de transformatie van het voormalig kantoor Stadsontwikkeling en eventuele additionele ontwikkelkansen in het gebied los van elkaar moesten worden gezien. In dit overleg is aangegeven dat gelet op de te verwachten hoge woningnood in Utrecht, kansen niet bijvoorbaat uitgesloten moesten worden. 
  • Het besluit om een deel van de parkeerplaats aan te kopen staat los van dit overleg en de geschetste kans. Dit wordt bevestigd door de aankoopprijs van 5.000 euro per parkeerplek plus 12.500 euro per parkeerplek aan kosten om het parkeerterrein her in te richten, volgens de wensen van de gemeente en de investeerder. Dit komt neer op 17.500 euro totaal per parkeerplek dat gebruikelijk is voor de aankoop van parkeerterreinen in Utrecht en vergelijkbare steden. Suggesties anderzijds wijst Rachmaninoffhuis BV dan ook actief van de hand.
  • Rachmaninoffhuis BV en partners hebben conform de uitkomst van het gesprek met toenmalig wethouder Jansen, de gebruikelijke procedure om ruimtelijke kansen te onderzoeken doorlopen. Zodoende is door middel van de Utrechtse Plan Procedure en via een iDoc een set aan nadere onderzoeksvragen geformuleerd. 
  • Rachmaninoffhuis BV betreurt het beeld dat beoogd project op niet integere wijze ontstaan is en distantieert zich van iedere suggestie die dit beeld oproept. Nogmaals, Rachmaninoffhuis BV heeft wens bij te dragen aan het invullen van de beschikbaarheid van woningen, waar inmiddels een serieuze schaarste in aan het ontstaan is. Het is te betreuren dat de kansen van woningzoekende ondergesneeuwd raken aan een discussie zoals nu kennelijk gehouden wordt.
  • Vanuit het ondernemingsdoel van Rachmaninoffhuis BV zal zij zich blijven inspannen om woningen breed en voor alle doelgroepen beschikbaar en bereikbaar te houden.